Officieel distributeur | Snelle verzending

Algemene voorwaarden

Art. 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kamagrakopenx.nl en op alle met Kamagrakopenx.nl aangegane overeenkomsten. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Kamagrakopenx.nl ingestemd is.

De internetsite van Kamagrakopenx.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kamagrakopenx.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Kamagrakopenx.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
Door het gebruik van de internetsite van Kamagrakopenx.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Art. 2 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
Koper en Kamagrakopenx.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Kamagrakopenx.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kamagrakopenx.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Art. 3 – Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen. De Koper is de prijs verschuldigd die kamagrakopenx.nl in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door kamagrakopenx.nl worden gecorrigeerd. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Art. 4 – Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Bankoverschrijving, Bitcoin betaling, MisterCash en IDEAL. Kamagrakopenx.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Kamagrakopenx.nl

In het geval door Kamagrakopenx.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Kamagrakopenx.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

In geval van niet-tijdige betaling is Kamagrakopenx.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Eveneens gaat u akkoord indien u niet betaald dat u opgenomen wordt in de rubriek oplichting van deze site.

Art. 5 – Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Kamagrakopenx.nl ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Kamagrakopenx.nl kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte.
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Kamagrakopenx.nl is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of verlies welke is veroorzaakt door externe partijen en vergoed in geen enkel geval de kosten die gemaakt zijn door de consument.

Art. 6 – Ruilen en herroepingrecht

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Bij een foutieve zending gemaakt door Kamagrakopenx.nl zal Kamagrakopenx.nl verantwoordelijkheid dragen en het juiste product toesturen. Het verkeerd ontvangen product mag de klant houden. De klant heeft niet de mogelijkheid om producten te ruilen of terug te zenden.

Art. 7 – Eigendomsvoorbehoud

Na volledige betaling is het product eigendom van de klant

Art. 8 – Garantie en aansprakelijkheid

Kamagrakopenx.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
Kamagrakopenx.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Kamagrakopenx.nl. Kamagrakopenx.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving of schade welke is veroorzaakt door een tussenpersoon zoals PostNL.

Indien Kamagrakopenx.nl , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: De Koper is gehouden Kamagrakopenx.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Kamagrakopenx.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Kamagrakopenx.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Kamagrakopenx.nl of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Art. 9 – Overmacht

In geval van overmacht is Kamagrakopenx.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Art. 10 – Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Kamagrakopenx.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Art. 11 – Persoonsgegevens

Kamagrakopenx.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Kamagrakopenx.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Art. 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Art. 13 – Links

De site van Kamagrakopenx.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Kamagrakopenx.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Art. 14 – Uw rechten

U kunt altijd aan Kamagrakopenx.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Kamagrakopenx.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Kamagrakopenx.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Kamagrakopenx.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.